Vid köp av en fastighet eller lägenhet som är nyproducerad, finns särskilda regler som är till för att skydda köparen. Dessa regler gäller alltid när fastigheten köps direkt från den som uppfört fastigheten (promotor), både om du köper på ritning eller också om fastigheten redan är färdigbyggd när du skriver på köpeavtalet.

Säljaren är skyldig att lämna fullständiga uppgifter på vem det är som säljer, om fastigheten inte är färdigbyggd ska också uppgifter på byggföretaget och arkitekten anges.

Projektet ska beskrivas i sin helhet med godkända ritningar, angivande av material som ska användas och fastighetsbeteckningen från fastighetsregistret ska framgå. Köparen har också rätt att få en exakt beskrivning av den köpta lägenheten med ritningar.

Det är viktigt, om man köper i projekt, att kontrollera att säljaren är ägare till marken där fastigheten ska uppföras och att samtliga tillstånd finns, såsom t.ex. bygglov. Man bör också kontrollera hur projektet ska finansieras.

Köper man en lägenhet på ritning, sker oftast betalning genom ett flertal avbetalningar under byggnationens gång. Säljaren är skyldig att öppna ett särskilt avskilt konto där avbetalningar sätts in och garantera insättningarna med bankgarantier för varje inbetalning. Viktigt att tänka på är att bankgarantin även ska täcka ränta enligt lag.

Säljaren är skyldig att teckna en ansvarsförsäkring som under 10 år ska täcka dolda fel och skador. Observera att försäkringen täcker strukturella fel, men inte t.ex. skönhetsfel.

Normala proceduren, som vid andra fastighetsköp i Spanien, är att man först skriver ett reservationsavtal med betalning av en reservationsavgift för att ta bort lägenheten från marknaden. Därefter skrivs ett köpeavtal där samtliga villkor för köpet ska framgå.

Det ska av avtalet tydligt framgå totalt pris, inklusive IVA, moms, och hur betalning ska ske.

I avtalet ska också tydligt anges när lägenheten är klar för inflyttning. Formuleringar som att tillträde sker två månader efter erhållen slutlicens är tex. inte giltiga.

Samtliga kostnader förenliga med uppförandet av fastigheten, styckning i lägenheter och ursprunglig registrering och avregistrering (dödning) av eventuella inskrivningar och hypotek som säljaren kan ha för projektet, ska säljaren stå för, samt kostnader för indragning av ledningar för el och vatten. Säljaren får inte heller tvinga köparen att ta över befintligt hypotek.

Utöver ovanstående måste man göra samtliga övriga kontroller som vid köp av en äldre lägenhet, t.ex. att det inte finns några skulder eller obetalda avgifter som belastar lägenheten.

Innan tillträde och full betalning är det viktigt att kontrollera att projektet i sin helhet godkänts av behörig myndighet.

Vid köp av en nyproducerad lägenhet betalar köparen på köpeskillingen spansk moms, IVA, som för närvarande uppgår till 10 %, jämte en stämpelskatt som är olika hög beroende på vart lägenheten är belägen (t.ex. i Andalusien är stämpelskatten 1,5%). Till detta tillkommer också lagfartskostnader till notarius publicus och fastighetsregistret.