För det första, får vi reda ut vad Plusvalia-skatten är. Skatten Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ofta kallad Plusvalia, är en kommunal värdestegringsskatt som man betalar utöver kapitalvinstskatt. Den ska alltså inte blandas ihop med kapitalvinstbeskattningen som erlägges vid en reavinst. Plusvalia-skatten beräknas på del av taxeringsvärdet multiplicerat med en koefficient beroende på vart fastigheten är belägen och hur många år man ägt fastigheten. Skatten beräknas sålunda inte på inköpspris och försäljningspris, vilket gör att skatt tas ut även om säljaren har gått med förlust. Då taxeringsvärdena i många fall har gått upp, även om marknaden sista åren gått ner, har många varit tvungna att erlägga skatt trots att de inte gjort någon faktisk vinst.

Det finns idag ett rättsfall hos spanska författningsdomstolen, där domstolen förklarar att skatten strider mot den spanska grundlagen. Domen i fråga rör egentligen endast en lokal lag, men kan tillämpas på nationell nivå. Den kommer med stor sannolikhet också leda till ändrad lagstiftning.

Domstolen anser, att skatt inte kan krävas av en säljare till en fastighet, om en värdeökning de facto inte har skett, d.v.s. i de fall där säljaren har gått med förlust.

Plusvalia-skatten tas inte endast ut vid försäljning, utan även vid gåva eller arv.

Särskilt drabbade är de som blivit tvungna att betala skatt, efter att de förlorat sin fastighet till banken när de inte haft möjlighet att betala sitt hypotekslån, antingen genom verkställighet av lånet eller där de kommit överens med banken att överlämna fastigheten som betalning.

Det finns dock vissa undantag där plusvalia-skatten inte betalas vid bankåtertagande, men de gäller endast när det rör sig om permanentbostad och man inte har andra tillgångar.

I följande fall skulle du kunna ha rätt att få tillbaka erlagd plusvalia-skatt:

1. Om du sålt en fastighet för ett lägre pris än inköpspriset
2. Om du sålt en fastighet, som du erhållit genom gåva eller arv, för ett lägre pris än ingångsvärdet
3. Om du förlorat din fastighet p.g.a. obetalt hypotekslån
4. Om det inte har gått mer än 4 år sedan skatten betalades (preskription)

Så länge inte lagen ändras måste du först erlägga skatten och därefter begära återbetalning, med åberopande av att du gått med förlust. I de flesta fall krävs det att man går vidare till domstol.